História projektov

Rotary klub Nitra Harmony už šíri základné princípy a myšlienky Rotary International v nitrian- skom regióne. Členovia klubu presadzujú ušľachtilé hodnoty vy- sokých etických zásad, vzájomnej dôvery a služby komunite do bež- ného života. V súlade s hlavným mottom nášho klubu, ktorým je „Harmónia mysle, duše a kona- nia nech vyviera z našich sŕdc“, sa snažíme podporovať rôzne projekty pomoci adresované tým, ktorí to potrebujú. Počas doby našej existencie sme už dokázali finančne podporiť tieto projekty:
• Dom na polceste – nájomné byty pre obete domáceho násilia
• Ceny P. Straussa významným osobnostiam
• Pomoc oblastiam po živel- ných pohromách – Vyso- kým Tatrám, Haiti, Japonsku či Vojvodine.
• Cena Rotar y klubu Nitra Harmony spojená s poskytnu- tím finančného príspevku štu- dentom nitrianskych univerzít za ich mimoriadne výsledky
• Publikácie o tradičnej pies- ňovej tvorbe v obciach Po- nitria a vydanie hudobného CD ľudových piesní „Kačička divoká“
• Kardiostimulátor pre Kardio- centrum Nitra
• Dobudovanie detského parku na Klokočine v Nitre
• Skate park Klokočina
• Nemocnica deťom
• Pomoc deťom postihnutých autizmom a detskou obrnou
• Pomoc CHKO Ponitrie
• Pomoc hospicu – Domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre
• Podpora zachovania kultúr- nej pamiatky – kostolíka sv. Michala Archanjela v Drážov- ciach a mnohé ďalšie projekty.
• Podpora Rotaractu
• Podpora detského rehabilitačného centra
• Príspevok Zoborskému skrášľovaciemu spolku
• Účasť klubu a podpora pro- jektov spojených s výmenou mládeže, spolupráca na vý- menných programoch
• Podpora Domova sociálnych služieb Socia, o. z.