Členstvo v klube

Členom RC Nitra Harmony sa môže stať každá dospelá osoba dobrého charakteru, dobrej povesti v podnikaní a povolaní, ktorá bola k členstvu vyzvaná.

Klub má svojich aktívnych aj čestných členov. Všetci majú rovnaké práva a povinnosti: podieľať sa na činnosti a vyví- jať aktivity na realizáciu úloh a cieľov klubu, zúčastňovať sa na schôdzach klubu, predkla- dať návrhy a námety, dodržiavať stanovy a organizačné predpisy klubu a chrániť dobré meno klubu.
Aktívni členovia majú právo voliť členov predstavenstva, byť volení do predstavenstva klu- bu a povinnosť platiť zápisné a príspevky vo výške schválenej schôdzou členov. Čestní členovia sú oslobodení od platenia poplatkov a svoje práva majú obmedzené.
Pri výbere nových členov sa zohľadňuje kritérium, aby v klube boli zastúpené rôzno- rodé profesie z daného regiónu. Prijímanie kandidátov za čle- nov klubu sa riadi rokovacím poriadkom klubu. Po skončení procesu prijímania, zložení sláv- nostného sľubu a zaplatení zá- pisného sa kandidát stáva riad- nym aktívnym členom klubu. Dodržuje sa zásada, že Rotary kluby sú apolitické a nábožen- sky tolerantné.

Slávnostné prijímanie nových členov klubu.

členovia klubu

Peter Grafenau

Peter Grafenau

člen klubu
Janka Schlarmannová

Janka Schlarmannová

Prezidentka klubu
Jana Jánošková

Jana Jánošková

členka klubu
Karol Šiška

Karol Šiška

člen klubu
Lucia Synčáková

Lucia Synčáková

člen klubu
Mario Fančovič

Mario Fančovič

predchádzajúci prezident
Štefan Karšay

Štefan Karšay

člen klubu
Dušan Káčer

Dušan Káčer

člen klubu
Dušan Čellár

Dušan Čellár

budúci prezident
Richard Mošať

Richard Mošať

člen klubu
Martina Paštiaková

Martina Paštiaková

pokladník klubu
Ladislav Maďar

Ladislav Maďar

člen klubu
Danica Šimková

Danica Šimková

člen klubu
Martin Hanzlík

Martin Hanzlík

správca klubu
Klaudia Gregušová

Klaudia Gregušová

člen klubu
Alexandra Bernáthová

Alexandra Bernáthová

klubový sekretár
Ján Tarábek

Ján Tarábek

čestný člen klubu